Créditos del proyecto
 

 


Sebastià Serra Busquets. Profesor de Historia Contemporánea. s.serrabuquets@uib.cat. Tel. 971 17 32 79
Universitat de les Illes Balears. Edifici Ramon Llull. Cra. de Valldemossa, km 7.5. - 07122 Palma